Bestuur

Het bestuur van de Stichting TaDaiMah bestaat uit:

  • Voorzitter: B.J. van der Hel
  • Penningmeester: A. Kraaijeveld
  • Secretaris: A.B. de Ruiter-Schlieker

Conform de statuten worden de bestuursleden voor maximaal vier jaar benoemd. Zij kunnen direct na het aftreden voor een nieuwe periode worden benoemd. De benoemde bestuursleden kunnen altijd zelf aangeven tussentijds vervangen te willen worden.

Het bestuur  vergadert conform de statuten minimaal vier keer per jaar, elk kwartaal een keer waarbij ook de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners worden uitgenodigd.

Tevens is er 1 maal per jaar binnen 6 maanden na afsluiting boekhoudkundig jaar een openbare jaarvergadering, waarbij de financiële stukken, benoeming bestuurs- en kascontrole leden centraal staan.

Het bestuur van de Stichting TaDaiMah bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning of een andere vergoeding dan die voor de gemaakte onkosten. Er wordt geen vacatiegeld uitgekeerd. De Stichting TaDaiMah heeft geen personeel in dienst.